FOU Logotyp

Rapport: Kunskapsläget om Välfärdsteknik bland medarbetare inom Funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun

FoUiS fick 2020 i uppdrag att genomföra en undersökning om kunskapsläget gällande välfärdsteknik. Syftet med kartläggningen var att undersöka medarbetarnas kunskaper, uppfattningar och åsikter om välfärdsteknik inom funktionshinderområdet. 

I samverkan med Visningsmiljön Stödet arbetades en enkät fram, vilken bestod av totalt tio frågor. Enkäten distribuerades till samtliga enheter inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun under hösten och vintern 2020. Totalt besvarade 365 medarbetare enkäten. Sammanfattningsvis indikerar enkätundersökningen att det finns utvecklingspotential för att förbättra kunskapen om välfärdsteknik bland medarbetare inom funktionshinderområdet i Eskilstuna kommun. 85% av medarbetarna uppgav att de behöver lära sig mer om välfärdsteknik. Mer än hälften av medarbetarna ansåg att brukarna de möter inte har tillgång till den välfärdsteknik som de behöver. Även både möjligheter och risker med välfärdsteknik omnämndes. Majoriteten av medarbetarna ansåg att välfärdsteknik kan bidra till ökad självständighet, trygghet, delaktighet och aktiveringsgrad.

Resultaten från kartläggningen har sammanställts i följande rapport: Utvärderingsrapport-2021:1