FOU Logotyp

Hur kan målbilden för Nära vård bli verklighet?

I oktober kom Hälsolabbs* rapport Ett steg närmare – Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård. I den beskrivs erfarenheter, lärdomar och rekommendationer från ett utforskande utvecklingsarbete där fyra pilotregioner har arbetat med nya arbetssätt och metoder för att stödja utvecklingen mot en Nära vård.

Rapporten presenterar insikter om utvecklingsarbete för Nära vård, piloternas arbete samt ett antal rekommendationer om hur vi får till ett verkningsfullt och användarcentrerat utvecklingsarbete för Nära vård. Fokus har varit ett användardrivet arbete med utgångspunkt i individers behov. Även ett systemfokus med fokus på samarbete var viktigt liksom utvecklingen av strukturella faktorer och styrning och ledning för att skapa förutsättningar för en nära vård

Några viktiga insikter och rekommendationer från rapporten

Ledarskap: Tight – loose – tight

Ett strategiskt och uthålligt ledarskap som håller ihop Nära vård-arbetet på en övergripande nivå bedöms som viktigt. Ledare behöver hålla samman arbetet samtidigt som de vågar ge mandat och handlingsutrymme till dem som ska utföra arbete och det måste finnas flexibilitet och utforskande i arbetet. Att ledningen sedan är intresserad av resultatet och ser till att detta tas om hand lyfts också som viktiga aspekter. Denna styrning benämns som tight – loose – tight.

 Att känna ett gemensamt ägarskap för arbetet inom verksamheten är betydelsefullt.

Nya kompetenser och arbetssätt

Nya kompetenser och arbetssätt behöver komma in i omställningsarbetet. I rapporten lyfts exempelvis behov av analysstöd, processledning, brukarinvolvering, metodstöd för uppföljning samt stöd i visualisering av process och resultat. Piloterna har i sitt arbete använt tjänstedesign som metod och förhållningssätt, även om också andra utvecklingsmetoder har använts.

Tjänstedesign är en användarcentrerad metod och ett förhållningssätt som innebär att:

  • se användaren som experter på sina erfarenheter
  • involvera dem som är berörda genom hela processen
  • undersöka sammanhang utifrån individ- och systemperspektiv
  • värdera erfarenhetsburen och estetisk kunskap
  • föreslå önskade framtider genom prototyper och visualiseringar.

Att arbeta på detta sätt är för många ovant. Det kan också krocka med nuvarande strukturer och arbetssätt. I rapporten lyfts erfarenheter av att detta arbetssätt kan ta längre tid och att medarbetare kan vara rädda att lämna ifrån sin ”expertroll”. Det finns dock ett stort intresse för detta sätt att arbeta och piloterna betonar vikten av att lyfta de värden som arbetssättet ger snarare att bara se det som en metod.

Teamarbete och relationsbyggande

Teamarbete och relationsbyggande mellan olika professioner, kompetenser och roller är av största vikt och förutsättningar för att kunna utveckla tillit. Här behövs arenor för tvärgående samarbete.

Integrerad målbild

Nära vård gäller alla och förändringar, inställning och arbetssätt måste ske på alla nivåer, inte bara hos medarbetare. Rapporten betonar att målbilden måste integreras i ordinarie budget och målstyrning. Vi behöver fokusera på vad som ska uppnås och hur vi gemensamt ska nå målet. Hur får vi ihop delar till en helhet? Olika uppdrag och projekt inom regionen och kommunerna måste koordineras och hållas ihop utifrån målbilden.

Sörmland har beslutat att låta närvårdsstruktur vara basen för det gemensamma arbetet. Det finns flera fördelar med detta då det är en sedan lång inarbetad struktur med etablerad samverkan. Det blir dock viktigt att säkerställa att rätt kompetenser finns på plats både för att leda, stödja och utföra arbetet.

Vad kan du göra?

Att känna ett gemensamt ägarskap för arbetet är betydelsefullt, så om du inte är bekant med målbilden för Nära vård i Sörmland kan det vara steg ett att bekanta dig med den. Om du kan målbilden på dina fem fingrar tar du nästa steg och börjar fundera över vad du kan göra för att nå den. Se dig omkring, vilka finns runt dig som du behöver ta hjälp av och arbeta tillsammans med. När vi går tillsammans blir det många steg framåt.

Läs mer

Läs rapporten Ett steg närmare - Insikter och lärdomar om utvecklingsarbete för en Nära vård - Experio Lab

Läs mer om nära vård FOU (sormland.se)


*Hälsolabb

Hälsolabb är en arena för lärande och experimentering som ska stödja omställningen till en Nära vård. Bakom initiativet Hälsolabb ligger Experio Lab, SKR, Centrum för tjänsteforskning (CTF) vid Karlstads Universitet, design vid Linköpings Universitet och Helsingborgs stad.

Tillsammans med kommuner och regioner bygger de upp en arena för samskapande, utveckling av nya arbetssätt och lärdomar om hur man jobbar i komplexa utmaningar kopplade till hälsa och utvecklingen av en Nära vård