FOU Logotyp

Kan Virtual Reality hjälpa barn med ADHD?

Att få vara en anonym kollegial granskare (peer-reviewer) av vetenskapliga projekt innan de publiceras är en viktig och intressant uppgift, speciellt när det handlar om att granska nya tekniska metoder som används i vård och omsorg. Den här gången blev en av våra forskare ombedd att granska en experimentell studie från Italien, vars syfte var att undersöka om VR (Virtual Reality) och verktyget IAmHero* kan användas i rehabiliteringen för barn med ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). 

Flicka med VR-glasögon, bild från Adobe Stock

Sammanlagt ingick 60 barn i åldersgruppen 5–12 år i studien. Häften av barnen fick använda IAmHero en gång i veckan, under en timme, medan den andra hälften utgjorde kontrollgrupp. Båda grupperna fick också traditionell behandling.  

De första resultaten visar på att användandet av IAmHero ger förbättringar för barn som har ADHD, framförallt när det gäller beteenden så som hyperaktivitet/impulsivitet, inlärning och relationen med familjemedlemmar. Man såg också positiva effekter för kognition, så som planering och organisering av uppgifter, förmågan att lyssna koncentrerat, problemlösning och hantering av impulsiva beteenden.  

Forskarna betonar att fler och större studier behövs, för att bekräfta dessa positiva resultat för unga som har ADHD. Men visst är det en häftig tanke, om Virtual Reality och spel kan användas i rehabilitering av barn som har ADHD?   

>Läs artikeln i sin helhet  

* VR-systemet IAmHero är ett seriöst spel strukturerat kring aktiviteter som syftar till att använda kognitiva beteendeförmågor som ofta behöver tränas hos personer med ADHD. I spelsystemet övas bland annat uppmärksamhet, planeringsförmåga, kritiskt tänkande, visuell perception, öga hand-koordination, abstrakt tänkande och språkförmåga.