FOU Logotyp

Ny vägledning för digitalisering – inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård i Sörmland

En kvinna och en flicka i digitalt möte med en vårdpersonal från Adobe Stock

Strategin arbetas fram

Sedan oktober 2021 har en arbetsgrupp med representanter från Sörmlands nio kommuner och Region Sörmland, arbetat fram ett förslag till en länsgemensam digitaliseringsstrategi för socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård.

Under arbetets gång skapades även en mindre arbetsgrupp med representanter från två kommuner, Region Sörmland, FoU i Sörmland och Länsgemensamt Regionalt Stöd (LRS). Utifrån dessa två arbetsgrupper bildades sedan den nya gruppen Beredningsgrupp Digitalisering (BGD).

Vägledningsdokument för digitalisering

Strategin omfattar socialtjänsten med angränsande hälso- och sjukvård, vilket i praktiken betyder socialtjänsten och de delar av hälso- och sjukvården som utförs i kommunal regi eller i samverkan mellan kommun och region.

Målgruppen för strategin är både invånare och medarbetare i Sörmland och strategin kommer att revideras årligen. Det betyder att den kommer att anpassas efter hur verkligheten ser ut i länet och efter vilka utmaningar och behov som finns.

Ett komplicerat arbete

Carl Schultz, utvecklingsledare digitalisering vid LRS, som har projektlett arbetet med digitaliseringsstrategin, menar att arbetet varit komplicerat, eftersom många huvudmän är inblandade och det var viktigt, men svårt, att få alla att delta i arbetet. Huvudmännen har alla olika organisation, olika resurser och olika syn på vad strategin ska göra. De har också kommit olika långt vad gäller digitalisering. Därför var det en utmaning att hitta en nivå för strategin som var funktionell. ”Det har nog varit den största utmaningen – att hitta en medelväg”, säger Carl.

Digitalisering – ett nödvändigt verktyg

Carl menar vidare att ”digitalisering i sig bara är ett verktyg, men ett nödvändigt verktyg för att lyckas med omställningen till en nära vård, för att klara de utmaningar som finns inom socialtjänst och vård och omsorg och för att hantera invånarnas behov och krav på tillgänglighet av välfärdstjänster. Vi behöver helt enkelt tänka i nya banor, se över hur vi jobbar med välfärdstjänster idag och se om vi kan hitta effektivare lösningar. Vi behöver frigöra mänskliga resurser för att använda dem där de bäst kommer till nytta. För att nå dit behöver vi samverka mellan huvudmän och samordna våra resurser”.

Strategin beslutas

I slutet på mars 2023 beslutade man i Länsstyrgruppen att godta förslaget till digitaliseringsstrategi, och arbetet med att färdigställa utkastet till handlingsplan för gemensamma satsningar överläts till BGD att arbeta med.

Efter att strategin blivit paketerad i ett bra format, är nästa steg att den ska komma till nytta. ”Vi måste hjälpa huvudmännen med detta, så den inte bara blir en hyllvärmare. Strategin kommer bli ett tydligt verktyg för BGD:s arbete”, säger Carl.