FOU Logotyp

Vad krävs för en god och nära vård inom LSS?

Göteborgsregionen har nyligen publicerat en förstudie som handlar om behovet av nära vård för vuxna personer med LSS-insatser i Göteborgsregionen. Vilka utmaningar och utvecklingsområden finns för att denna grupp ska få en god och nära vård?

En vitklädd flicka sitter med nedböjt huvud i en korridor Från Adobe Stock.

Några utmaningar

Några av de utmaningar studien uppmärksammar är bristande kunskaper om målgruppens särskilda behov, bristande medskapande, digitalt utanförskap och att samordningen mellan berörda aktörer är otydlig och otillräcklig.

VIP-tänk

Det betonas att det krävs ett "VIP-tänk" för att uppnå en god och nära vård för denna målgrupp. Det innebär att alla aktörer inom primärvården och övrig hälso- och sjukvård behöver samverka och anpassa sig till de funktionsnedsättningar som leder till ojämlikheten.

Författaren betonar även behovet av att utveckla det hälsofrämjande och förebyggande arbetet för denna målgrupp, särskilt när det gäller livsstilssjukdomar och andra sjukdomar som kan påverkas genom preventiva insatser.

Några utvecklingsområden

I rapporten föreslås att det behövs begriplig och tydlig hälso- och sjukvårdsinformation, anpassad för målgruppen, för att främja delaktighet och medskapande i den egna vården. Det betonas att bilder och lättläst språk är viktigt i all kommunikation med målgruppen, och det krävs även anpassningar och tillräckligt med tid för att möjliggöra delaktighet och påverkan i vården.

Det nämns också att det finns behov av att kartlägga och utveckla kompetens inom både LSS-verksamheter och kommunal primärvård för att kunna erbjuda en god och nära vård för denna målgrupp. Dessutom påpekas behovet av att följa upp och utvärdera befintliga vårdinsatser för att kunna skapa en gemensam utgångspunkt och möjliggöra samverkan mellan olika aktörer.

Individuella hälsoprogram

Slutligen föreslås utvecklingen av individuella hälsoprogram och hälsoplaner för personer i målgruppen, där hälsa och livskvalitet beaktas utifrån individens diagnos, livsfas och funktionsnedsättningar. I de individuella hälsoprogrammen är det viktigt att involvera individen själv och att kompensera för deras funktionsnedsättningar i utformningen av programmet.

Läs hela rapporten på: https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/naravardforvuxnapersonermedlssinsatserigoteborgsregionen.5.3bc843dd18851928cf7daa0.html