FOU Logotyp

Anhörigstöd

Vården förflyttas alltmer ut i hemmen och det förutsätts att anhöriga finns till hands. Var femte vuxen stödjer och vårdar en närstående i hemmet. Anhöriga har en samhällsbärande funktion och att stötta dem är en win-win situation för alla parter, inte minst ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är betydelsefullt att region och kommuner tidigt uppmärksammar hur anhöriga påverkas av den närståendes vård- och omsorgsbehov.

Varje kommun har ansvar för sitt anhörigstöd, se >kommunkontakter.

Lyssna på våra avsnitt av FoU-podden om anhöriga och anhörigstöd!

Regionalt arbete för stöd till anhöriga i samverkan

Nämnden för Samverkan kring socialtjänst och vård beslutade den 8 september 2017 att anta en länsgemensam strategi för stöd till anhöriga, samt att ge länsstyrgruppen i uppdrag att arbeta vidare med samverkansuppdragen i den beslutade länsgemensamma strategin.

Sammanfattning

Den länsgemensamma strategin bygger på kartläggning av samlade erfarenheter och kunskaper från olika utvecklingsarbeten i landet som syftar till att ge anhöriga stöd.

Resultaten av de blandade lärande nätverken som genomfördes i Sörmlands län under hösten 2016 har också varit en värdefull erfarenhets och kunskapskälla. Detta arbete gjordes i samarbete med Nka (nationellt kompetenscentrum anhöriga). Arbetet har lett fram till gemensamma grundläggande begrepp och en värdegrund för stöd till anhöriga.

Med hjälp av den strategiska planen ska samarbetet mellan huvudmännen förbättras. Ett antal aktiviteter ska stödja utvecklingen av att ge anhöriga bättre stöd. Uppdraget var att alla anhöriga skulle rymmas i denna strategi. Arbetet med barn och unga har inte inkluderats i strategin.

Länsgemensam strategi (PDF).

läs mer om strategiarbetet på https://www.anhoriga.se/nyheter/fordjupat-samarbete-ska-ge-sormlands-anhoriga-battre-stod/

<img id="__mcenew" src="/media/1723/stor-grupp-andrad-farg_anhorig_lagre.jpg" alt="Stor grupp blandade människor mot vit bakgrund" data-udi="umb://media/aa1546b9