FOU Logotyp

Judo - fallförebyggande träning för alla

Nya sätt att arbeta med fallprevention och träning behövs. Ny forskning visar att judoinspirerad träning är en effektiv träningsform för att lära sig olika falltekniker samt för att öka sin styrka, balans och tilltro till den egna förmågan att inte falla. Den judoinspirerande träningen har även visat sig vara en väldigt uppskattad träningsform bland både vuxna och äldre vuxna.

Blå bakgrund, två svarta siluetter av en person som kastar en annan som i judo

Forskare från Dalarnas Högskola och FoU i Sörmland vill besvara frågan i ”Fallkompetens i arbetslivet” som är ett unikt samverkansprojekt med svenska judoförbundet och AFA försäkring.

Varför är träning viktig?

Sju av tio olyckor som rapporteras i Sverige årligen är fallolyckor. Varje år leder fallolyckor till minst fem gånger så många dödsfall som trafikolyckor. Fallolyckor inträffar i alla åldrar, men det är äldre som drabbas av allvarliga konsekvenser, till exempel höftfraktur. Höftfraktur drabbar varje år 16 000 personer i Sverige. Hela 70 procent av alla som läggs in på sjukhus på grund av en fallolycka hör till åldersgruppen 65 år och äldre, enligt statistik från Socialstyrelsen. I Sörmland visar den senaste prognosen att antal fallolyckor som leder till slutenvård kommer att öka med cirka 50 procent om inte ökade satsningar på förebyggande arbete görs.

Judo4Balance-ett evidensbaserat träningsprogram 

Forskning har visat att träning är den överlägset mest effektiva åtgärden för att förebygga fall. När det gäller fallskador som exempelvis frakturer finns det fortfarande behov av effektiva träningsprogram. Det judoinspirerade träningsprogrammet Judo4Balance, som utvärderas sedan 2018, syftar till stor del till att minska risken för allvarliga fallskador, som exempelvis frakturer. Kunskap om hur man minskar risken för fallskador har identifierats som en kunskapslucka inom fallpreventionsforskningen. 

Judo4Balance adresserar även rädslan för att falla och dålig tilltro till den egna förmågan att inte falla som starka riskfaktorer för ökad risk för fall, oavsett om en person tidigare har fallit eller inte. Judo4Balance lägger därför stor vikt vid att få mer kunskap om just dessa utmaningar i det fallpreventiva arbetet.

Den forskning som forskare från Högskolan Dalarna och FoU i Sörmland hittills har genomfört med Judo4Balance inom målgruppen personer i arbetsför ålder och äldre personer (det vill säga från 18 år och uppåt).

Träning har visat sig ge signifikanta förbättringar gällande fysiska funktioner inklusive att lära sig de olika fallteknikerna. Träningen har också visat sig kunna fungera för olika personer, oavsett ålder, kön eller funktionsnivå och har även fungerat väl i alla testade miljöer; vårdcentral, arbetsplats och judoklubb. I dagsläget pågår en större studie där cirka 100 personer över 60 år har deltagit och tränat i 12 veckor. Analyser pågår och resultat kommer att presenteras när allt är sammanställt och klart.

Publicerade artiklar om Judo4Balance:

Svensk artikel:

Pilotstudie av genomförbarheten av Judo4BalanceEtt fallförebyggande träningsprogram för äldre personer i eget boende https://aicvs.se/index.php/aicvs/issue/view/3

Engelska artiklar:

A 10-week judo-based exercise programme improves physical functions such as balance, strength and falling techniques in working age adults. BMC Public Health https://doi.org/10.1186/s12889-021-10775-z

Health promotion and prevention: The impact of specifically adapted judo-inspired training program on risk factors for falls among adults. Preventive Medicine Reports. https://doi.org/10.1016/j.pmedr.2020.101126

Feasibility of a novel Judo4Balance – fall preventive exercise programme targeting community-dwelling older adults. Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls. https://doi.org/10.22540/JFSF-05-04

Läs mer på: https://judo.se/fallprevention/fallkompetens/

PROJEKTDETALJER

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2018 - pågår

Partner: Högskolan dalarna, Svenska Judoförbundet och AFA försäkringar

Kontaktperson:Marina Arkkukangas marina.arkukkangas@fou.sormland.se
Tel: 016-541 40 31