FOU Logotyp

Digitaliseringsstrategi

Detta uppdrag omfattar utarbetande av en länsgemensam digitaliseringsstrategi, och har tilldelats av socialchefsnätverket. Syftet är att Länsgemensamt Regionalt Stöd (LRS) och Forskning och Utveckling i Sörmland (FoUiS) i samverkan med länets kommuner och Region Sörmland, ska ta fram en länsgemensam digitaliseringsstrategi för socialtjänsten samt angränsande hälso- och sjukvård, det vill säga socialtjänsten och den hälso- och sjukvård som omfattar kommunernas verksamhet samt hälso- och sjukvård i samverkan mellan kommuner och Region Sörmland.

Länsgemensam resurs

Strategin ska vara en tydlig, väl kommunicerad och väl förankrad länsgemensam resurs för socialtjänst samt angränsande hälso- och sjukvård, för att säkerställa att den digitala transformationen genomförs både kostnadseffektivt och anpassat utifrån medborgarnas samt verksamheternas behov.

Arbetsgrupp

Under hösten 2021 utsågs en arbetsgrupp med representanter från länets samtliga kommuner samt Region Sörmland, och ett uppstartsmöte hölls i slutet av oktober. Eftersom uppdraget inte var formulerat inledde arbetsgruppen sitt arbete med att ta fram och formulera ett uppdragsdirektiv. I mars 2022 tog Länsstyrgruppen beslut om uppdragsdirektivet, och beslut togs även att arbetsgruppen nu kommer att omformeras till en formell länsgemensam beredningsgrupp för digitalisering (BGD). Under våren 2022 kommer ett antal träffar att hållas med beredningsgruppen för att arbeta fram förslag till digitaliseringsstrategi.

Mål

Målet med uppdraget är att förslag till digitaliseringsstrategi, inklusive kommunikationsplan och handlingsplan, finns färdig för beslut under hösten 2022.

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp:Utvecklingsprojekt

Projektperiod: 2021 - 2023

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92

Karl Schultz
carl.Schultz@regionsormland.se
Tel: 076-781 03 49

Länk till områdessidan Digitalisering