FOU Logotyp

Hemsjukvård

Sörmlands hemsjukvård i förändring - En utvärdering efter huvudmannaskapsändringen

Författare: Õie Umb Carlsson, Emme-Li Vingare och Hans Eriksson

I Sverige har många län överfört hemsjukvården från landsting till kommuner. Det har genomförts få systematiska utvärderingar av konsekvenser av huvudmannaskapsändringen. Inom området hemsjukvård behövs ytterligare kunskap.

I Sörmland överfördes ansvaret för hemsjukvården från landstinget till kommunerna den 1 januari 2010. Det beslutades då att en utvärdering av hemsjukvården skulle genomföras 2013. Den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel i Sörmland (VOJHS) gav Länsstyrgrupp Närvård i uppdrag att utvärdera huvudmannaskapsändringen. Detta har genomförts av FoU i Sörmland.

Utvärderingen har följt tre perspektiv och det har varit patientfokus, samhällsekonomisk nytta och parallella organisationer. Det finns stort intresse av utvärderingen både nationellt, regionalt och lokalt. Utvärderingen har haft bred ansats och ett omfattande arbete har gjorts.

Utvärderingsrapport 2014:1

Är tydliga gränser en förutsättning för välfungerande samarbete inom hemsjukvården? En mixad metodstudie

Are clear boundaries a prerequisite for well-functioning collaboration in home health care? A mixed method study
Scand J Caring Sci; 2018; 32; 128–137 

Författare: Ulla Beijer, Emme-Li Vingare, Hans G Eriksson och Õie Umb Carlsson

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om samverkan mellan professionella inom hemsjukvård var associerad med tydliga gränser mellan huvudmännens ansvarsområden och de olika professionernas ansvarsvarsområden.

Metod: Data hämtades från en webbaserad undersökning i ett mellansvenskt län våren 2013. Deltagarna var vårdpersonal och chefer anställda i det aktuella landstinget och länets samtliga kommuner. Enkäten bestod av frågor med både fasta och öppna svarsalternativ. Totalt svarade 421 personer (varav 90 % kvinnor) på frågorna med fasta svarsalternativ och 91 personer (22 % av de 421) på de med öppna svarsalternativ. Kvantitativa data analyserades med beskrivande statistik. Kvalitativa data analyserades med innehållsanalys.

Resultat: Analyser av frågor med fasta svarsalternativ visade att välfungerande samarbete var associerat med tydliga gränser mellan huvudmännen i länet generellt och för respondenter i två av länets tre delar. Likaså var tydliga gränser mellan professioner associerat med väl fungerande samarbete i länet generellt. I en del av länet, hittades inget samband mellan välfungerande samarbete och tydliga gränser mellan professioner eller huvudmän, förutom för hemtjänsten. Analysen av frågorna med öppna svarsalternativ gav liknande resultat och illustrerades med tre teman: begreppens innebörd, tillit och självständighet samt samarbete som ett medel för välbefinnande.

Slutsats: Resultaten indikerar att samverkan mellan professionella efter en organisationsförändring förutsätter tydliga gränser mellan huvudmäns ansvarsområden och professionellas ansvarsområden. Om organisationen och professionella har tidigare positiv erfarenhet av samlokaliserat arbete, är tydliga gränser inte lika viktiga.

>Abstract pdf

Anpassning till beroende av vård och omsorg i sitt eget hem

Adaption to care dependency in community care
Quality in Ageing and Older Adults, Vol.18 Issue:4, pp. 254-264

Författare: Emme-Li Vingare och Oie Umb Carlsson

Den här forskningsartikeln undersökte äldres erfarenheter av att anpassa sig till att vara vård- och omsorgsberoende i sitt eget hem. Det gjordes i en fenomenologisk studie genom intervjuer av tio vuxna som hade hemtjänst och/eller hemsjukvård i Sörmland. Resultaten visar att deltagarna anpassade sig för att vara en ”bra patient”. De använde fyra olika strategier: sällskaplighet, avstånd, kompetens och foglighet, vilka alla bidrog till en känsla av att ha ett värde och att vara trygg.

Relationen mellan vårdgivare och vuxna som är beroende av vård och omsorg är en dynamisk process där en förståelse för olika typer av anpassning är avgörande. Bra bemötande och kvalitet i vård och omsorg kan ha olika innebörd för olika vuxna beroende på vilken strategi för anpassning de väljer. Det behövs mer forskning. om hur kvaliteten i vård och omsorg kan bibehållas för vuxna som använder olika sätt för anpassning till vård och omsorg.

Keywords Phenomenology, Lived experience, Adaptation, Community care, Care dependency, Patient nurse relationship

>Abstract pdf

Om du vill veta mer kontakta någon av författarna av rapporten och artiklarna.

 

Projektdetaljer

Projekttyp: Forskningsprojekt

Projektperiod: 2017 - Avslutat

Rapport: Utvärderingsrapport 2014:1

Författare: Õie Umb Carlsson, Emme-Li Vingare och Hans Eriksson