FOU Logotyp

Kvalitetsförbättring av utvärderingar

Människor med en kombination av medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har ofta flera olika samhällskontakter. En uppskattning är att cirka 300 000 personer kan ha sådana behov. De riskerar att hamna i en gråzon när stöd och insatser krävs från flera olika aktörer. Det kan i värsta fall leda till en rundgång mellan skola, socialtjänst, Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvård och Försäkringskassan med kortsiktiga och ineffektiva insatser som följd.

En kvinnas rygg och axel, axeln är tejpad och framför kvinnan står en kvinnlig sjukgymnast och stretchar kvinnans arm/axel

Utvärdering i samarbete med FoUiS

Samordningsförbundet RAR har inlett ett samarbete med FoUiS i syfte att kvalitetsförbättra utvärderingarna av de insatser som samordningsförbundet finansierar. FoUiS kommer också att hjälpa till med ansökningar, främst gällande formulering av mål och syfte.

Lagen Finsam

Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommuner och regioner att samverka finansiellt inom välfärds- och rehabiliteringsområdet.

Samordningsförbund

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov. Nästan alla Sveriges kommuner ingår i ett samordningsförbund. I Sörmland finns ett gemensamt samordningsförbund, där samtliga länets kommuner ingår och heter Samordningsförbundet RAR Sörmland. Totalt finns 83 samordningsförbund i landet.

Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en ordinarie samverkansverksamhet.

Samordningsförbundens uppgift

Samordningsförbundens uppgift är i första hand att verka för att medborgare ska få stöd och rehabilitering som ger dem möjlighet att försörja sig själva. På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de samverkande parterna. Insatserna syftar ofta till att samlokalisera, utveckla gemensamma metoder och individanpassa insatser så att man når en ökad effektivitet.

Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som syftar till att få samarbetet mellan parterna att fungera mer effektivt.

 

 

Projektdetaljer

Projekttyp: Utvärderingsprojekt

Projektperiod: 2020 - pågår

Partners: Samordningsförbundet RAR

Kontaktpersoner:

Anna Åkerberg, anna.akerberg@fou.sormland.se
Tel 073-662 08 99

Lina Larsson
lina.larsson@fou.sormland.se
Tel 076-949 63 64

Martin Geisler
martin.geisler@fou.sormland.se
Tel: 073- 950 82 89