FOU Logotyp

Brukarinflytande

Pilotprojekt – test av Forummetoden i Sörmland

I Sörmland testar man nu den så kallade Forummetoden, under ungefär ett års tid vid Psykiatriska kliniken vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna samt inom funktions-hinderområdet i Eskilstuna kommun. Detta pilotprojekt leds av Uppdrag Psykisk Hälsa. Forummetoden är ett sätt att jobba med brukarinflytande*. Genom att ha regelbundna så kallade forummöten kan personer som lever med psykisk ohälsa och deras anhöriga, fritt föra fram sina åsikter och förbättringsförslag på den vård och omsorg de erbjuds (egen vård eller behandling diskuteras inte). Forummötet leds av en samtalsledare med egen brukarerfarenhet, och en chef från verksamheten för anteckningar. Förslagen förs vidare i verksamheten för beslut och återkoppling till deltagare sker vid nästkommande forummöte.

FoUiS uppdrag – att följa och utvärdera

För att ta reda på hur införandet och testningen av forummetoden i Sörmland går har FoUiS fått i uppdrag att följa och utvärdera pilotprojektet.

Det övergripande syftet är att vetenskapligt utvärdera (on-going evaluation) Region Sörmlands införande och testning av forummetoden, i detta fall patient/brukarforum och anhörigforum på Psykiatriska kliniken Mälarsjukhuset Eskilstuna och inom funktionshinderområdet i ett par av Sörmlands kommuner.

De vetenskapliga frågeställningarna är följande:

  • Hur har införandet av forummetoden gått, och hur ser processen ut gällande ärenden och beslut enligt piloten av forummetoden i Sörmland?
  • Vilka åsikter och attityder har de olika målgrupperna (patienter/brukare, anhöriga, samtalsledare, antecknare, medarbetare) om de genomförda forummötena i Sörmland?
  • Leder forummötena till förändring i de verksamheter som deltar i Sörmland?
  • Vilka rekommendationer kan ges för eventuella framtida införanden av forummetoden i andra verksamheter i Sörmland (till exempel anpassning och/eller justering av metoden)?

För att kunna besvara frågeställningarna kommer FoUiS att samla in olika former av data, exempelvis anonyma anteckningar från genomförda forummöten, och genomföra enkäter och intervjuer.

Från slutet på januari 2023, då etikansökan beviljades av Etikprövningsmyndigheten, har FoUiS börjat följa och samla in data från genomförda Forummöten.


* Brukarinflytande

Syftet med brukarinflytande är att förbättra psykisk hälsa genom verksamhetsutveckling. Rent konkret innebär brukarinflytande att du som vård- och omsorgstagare får möjlighet att vara med och påverka och förändra verksamheter.

 

 

PROJEKTDETALJER

Projekttyp:Forskningsprojekt

Projektperiod: 2022 -2023

Kontaktpersoner:

Osman Aytar
osman.aytar@fou.sormland.se
016-15 36 14

Anna Åkerberg
anna.akerberg@fou.sormland.se
073-950 82 92