FOU Logotyp

God man och förvaltare

När man jobbar inom funktionshinderomsorgen och äldreomsorgen är det bra att känna till begreppen god man och förvaltare och vad det innebär.

God Man

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är ca 2 min)

En del personer (men långt ifrån alla) som har insatser från kommunen har god man eller i vissa fall förvaltare. Det kan såklart också gälla personer som inte har insatser från kommunen. Ett godmanskap är ett uppdrag som går ut på att ta tillvara en persons juridiska och ekonomiska rättigheter. Det kan till exempel vara att betala räkningar, ansöka om bidrag eller insatser samt bevaka att de insatser som personen har beviljats fungerar. Godmanskapet består av tre delar: bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Personen som får hjälp av en god man kallas för huvudman, men nedan används ordet person i stället för huvudman. En del gode-män har i sitt uppdrag att hjälpa personen med alla tre delar, medan vissa endast har en eller två delar i sitt uppdrag.

Bevaka rätt

Att bevaka rätt är exempelvis att ansöka om bidrag och insatser, överklaga beslut, teckna avtal eller att företräda personen vid en bostadsförsäljning.

Förvalta egendom

Att förvalta egendom är exempelvis att ta hand om personens egendom. Den gode mannen ska exempelvis betala räkningar, göra en budget tillsammans med personen och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt.

Sörja för person

Att sörja för person är exempelvis att den gode mannen ska se till att personen har en meningsfull fritid och att dennes medel används på bästa sätt för personen.

Beslut om godmanskap

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är drygt 2 min)

Det är tingsrätten som efter en ansökan beslutar om ett godmanskap ska beviljas eller inte. Ett god mans uppdrag är ett löpande uppdrag som utförs av en privatperson som får ett arvode. Uppdraget som god man ska anpassas efter personens behov och personen och den gode mannen ska tillsammans besluta vad hjälpen ska omfatta. Om personen inte uttrycker sin vilja ska god man agera utifrån personens bästa. En god man har rätt till ett arvode.

Överförmyndarnämnden är den kommunala myndighet som ansvarar för tillsyn av gode mäns och förvaltares insatser. Det är överförmyndaren i kommunen du ska kontakta vid frågor kring godmanskap, exempelvis hur en ansökan om god man går till.

Ett godmanskap pågår så länge det behövs eller så länge personen vill om den kan uttrycka sin vilja. Ett förvaltarskap ska inte heller pågå längre än det behövs och överförmyndaren ska ompröva behovet av förvaltarskap varje år. Både ett godmanskap och ett förvaltarskap upphör odelbart om personen avlider. En god man kan begära att få bli utbytt i sitt uppdrag, utgångspunkten är dock att den gode mannen är skyldig att fortsätta med uppdraget till dess att en ny god man har tagit över. Undantag kan göras om personen upplevs vara hotfull eller farlig och det inte finns någon annan som vill överta uppdraget. Då kan tingsrätten besluta om att gode mannens uppdrag upphör och då avslutas godmanskapet. Om en god man avlider måste överförmyndarnämnden hitta en ny person som kan vara god man.

Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna.

(Ljudfilen nedan är knappt 3 min)

Ett godmanskap är en frivillig insats som personen måste samtycka till. Undantaget är om en person enligt läkarintyg inte förstår vad ett godmanskap innebär, då ska närstående ges möjlighet att yttra sig innan godmanskapet anordnas. Personen har kvar sin rättshandlingsförmåga och begränsas inte på något sätt. En god man måste under uppdraget ha personens samtycke i de handlingar som utförs. Kan personen inte framföra sin vilja ska en god man handla på det sätt den upplever är bäst för personen. Vissa åtgärder kräver också samtycke från överförmyndarnämnden.

Förvaltarskap är en tvångsåtgärd och får bara anordnas när ett godmanskap inte är en tillräcklig hjälp. Det kan till exempel handla om att personen inte håller sig till den ekonomiska plan som gjorts utan i stället ständigt tar ut alla pengar från bankkontot. Den gode mannen kan då inte betala hyra och personen riskerar att bli bostadslös. En annan orsak kan vara att personen lätt blir lurad att ingå avtal och att ge bort pengar till andra vilket kan leda till stor skuldsättning. Ett förvaltarskap innebär att personen förlorar sin rätts­handlingsförmåga. Personen har då inte rätt att ingå avtal eller ta ut pengar från sina bankkonton. Undantaget är intjänad lön eller en gåva som är given med särskilda villkor om att de inte omfattas av förvaltarskapet. Personen som har förvaltare är inte omyndigförklarad. Personen kan till exempel rösta i allmänna val, gifta sig, söka jobb och bestämma om sin egen sjukvård.

Hur gör man för att byta god man?

Om personen (eller anhörig) vill byta en god man, kan man begära det hos överförmyndarnämnden. Det finns ingen rätt att ovillkorligt få begäran beviljad, utan överförmyndaren måste utreda saken. Om en god man inte anses utföra sitt uppdrag på ett korrekt sätt kan den som vill vända sig till överförmyndarnämnden och framföra klagomål på den gode mannen. Överförmyndaren ska då utreda frågan om den gode mannen anses ha misskött sitt uppdrag kan överförmyndarnämnden avsätta gode mannen och tillsätta en ny god man.

 

Referenser och mer att läsa och god man och förvaltarskap finns här:

Rollkoll_2.indd (godman.stockholm)

God man och förvaltare - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare (rfs.se)

 

Områdesdetaljer

Område: God man och förvaltare

Kategori: Valfri

Tidsåtgång: cirka 10 min

Innehåll: Texter/ljudfiler, länkar och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna