FOU Logotyp

Skydds- och begränsningsåtgärder

Du som arbetar med vård och omsorg ställs ibland inför svåra situationer. Det kan gälla alla verksamhetsområden, så väl funktionshinder som äldreomsorgen.

Vissa symptom och beteenden kan leda till att personer riskerar att komma till skada. Att då Låsa dörren, sätta brickbord på rullstolen, lås på kylskåp eller andra tvångsåtgärder kan då uppfattas som något nödvändigt ont. 

Nollvision

Men många gånger finns alternativ som är bättre för personen och förenliga med svensk lagstiftning. Med personcentrerat/individanpassat arbetssätt går det ofta att bemöta personer utan att använda åtgärder som är tvingande eller begränsande. Nollvision är namnet på ett förhållnings- och arbetssätt som vill inspirera och visa hur man kan arbeta för en vård och omsorg utan tvingande åtgärder.

Det har till exempel förekommit allvarliga olyckor som kvävning i samband med bälte och brickbord.  Tvång kan leda till negativa känslor hos personen och yttra sig i form av aggressivitet eller förstärka ett redan aggressivt beteende. ¨

Åtgärder som exempelvis sänggrindar, brickbord, bälten får inte användas i syfte att frihetsberöva eller begränsa den enskildes rörelsefrihet. 

Skyddsåtgärder

Åtgärderna får däremot användas om de syftar till att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde; det vill säga om han eller hon samtycker till åtgärden.

Användandet av exempelvis sänggrindar kan vara en skyddsåtgärd om det bidrar till att den enskilde känner sig trygg och han eller hon samtycker till sänggrinden. Denna form av åtgärder får inte användas för att kompensera bristande bemanning, kompetens eller på grund av att verksamhetens lokaler inte är ändamålsenligt utformade. Innan skyddsåtgärder vidtas ska alltid en riskanalys genomföras.

Grunden i arbetet måste därför vara att så långt som möjligt undvika tvång och begränsningar. Ett personcentrerat/individanpassat förhållningssätt har visat sig kunna förebygga användning av skydds- och begränsningsåtgärder och ska därmed alltid eftersträvas. [1]

Ta del av din arbetsplats rutin kring skydds och begränsningsåtgärder Om du när osäker kring om något är en begränsningsåtgärd - rådgör med kollegor och chef.

Reflektionsfrågor

  • Varför ska tvångsåtgärder inte användas?
  • Varför är det viktigt att försöka hitta lösningar och reflektera över bemötande och arbetssätt istället för att begränsa personen?
  • Varför är det viktigt att den enskilde samtycker vid skyddsåtgärder?

Lyssna på berättelsen om att utsättas för tvång. Du kan sluta lyssna vid 10 min.


Referenser

[1] https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/ett-kunskapsstod

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-2-19.pdf