FOU Logotyp

Skydds- och begränsningsåtgärder

Välj om du vill läsa texten, eller lyssna på ljudfilerna. (Ljudfilen nedan är cirka åtta minuter)

Du som arbetar inom vård och omsorg ställs ibland inför svåra situationer, till exempel när personer i verksamheten har ett utmanande beteende. [1]  För att förhindra beteendet eller en svår situation kan det ibland upplevas som nödvändigt att vidta tvångs- och begränsningsåtgärder. Att vidta tvångs- och begränsningsåtgärder är inte förenligt med svensk lagstiftning, det kan vara skadligt för den enskilde och det finns ofta andra alternativ som fungerar bättre.[2, 3]  

Utmanande beteende kan innebära att en person är aggressiv eller utåtagerande, exempelvis bits, sparkas eller slåss. Utmanande beteende kan även innebära att personen skadar sig själv. Personal och andra personer i omgivningen kan även utmanas av andra beteenden hos den enskilde till exempel om personen är mycket passiv, ständigt upprepar sig eller uppvisar andra beteenden som inte är socialt accepterade. [1]  

Tvångs- och begränsningsåtgärder

För att förhindra ett utmanande beteende eller en svår situation, kan personal eller anhöriga uppleva att det ibland är nödvändigt med tvångs- och begränsningsåtgärder. En tvångs- och begränsningsåtgärd innebär att något görs mot personens vilja, att personen berövas sin frihet eller rörelsefrihet. Exempel på tvångs- och begränsningsåtgärder är att tvinga personen att duscha, att mot personens vilja ta cigaretter, låsa dörren, sätta brickbord på rullstolen eller låsa personens kylskåp.[2, 3] 

Tvångsåtgärder är inte förenligt med svensk lagstiftning. Att få sin frihet begränsad och utsättas för tvång kan leda till negativa känslor hos den enskilde vilket kan förvärra ett utmanande beteende. Åtgärderna kan också vara fysiskt farliga. Det har skett olyckor, där personer skadats eller dött i samband med tvångsåtgärder exempelvis bälten.[2, 3]  

Det finns andra alternativ än tvångs och begränsningsåtgärder, som är bättre för den enskilde och är förenliga med svensk lagstiftning. Med ett personcentrerat/individanpassat förhållnings- och arbetssätt går det ofta att hitta lösningar utan att använda åtgärder som är tvingande och begränsande. [2, 3]   

Personcentrerat/individanpassat förhållnings- och arbetssätt

Förhållnings- och arbetssättet innebär att personalen försöker kartlägga och upptäcka orsaker till ett utmanande beteende tillsammans med den enskilde, ibland med stöd av anhöriga och andra professioner. När personalen tror sig hittat orsaker till beteendet kan de pröva att göra anpassningar i sitt bemötande, stödet som ges och förändra saker i omgivningen. [1] Mer kunskap om personcentrerat/individanpassat förhållnings- och arbetssätt finns under webbutbildningens område Bemötande och delaktighet. [2, 3]  

Skyddsåtgärder

Om syftet med åtgärderna är att skydda, stödja, hjälpa eller aktivera den enskilde och om personen själv samtyckt till åtgärderna kallas de för skyddsåtgärder. Innan en skyddsåtgärd vidtas ska det kartläggas om det finns alternativa lösningar genom att anpassa situationen, miljön, bemötande, förhållnings -och arbetssätt. Det ska även genomföras en riskanalys.  För att skyddsåtgärder ska kunna vidtas ska den enskilde samtycka till åtgärderna. [2, 3]  

Ett exempel från Socialstyrelsens ”Diskussionsmaterial om tvångs-och begränsningsåtgärder  [2]  

”Kim har trillat ur sin rullstol och vill därför hellre ligga i sängen. Där känner han sig tryggare än i rullstolen. Personalen föreslår att Kim ska prova ett bälte i rullstolen för att inte ramla ur den. Då kan han fortsätta att umgås med de andra boende. Kim vill prova bältet och tycker lösningen fungerar bra. Eftersom syftet är att skydda Kim från att trilla och han har gett sitt samtycke är detta en skyddsåtgärd. [2]  

Skyddsåtgärder får inte användas om syftet är att kompensera för att det finns för lite personal, bristande kompetens eller på grund av att lokalerna inte är utformade på ett bra sätt.[2, 3]  

Ta del av din arbetsplats rutiner kring skydds- och begränsningsåtgärder Om du är osäker på om något är en tvångs- och begränsningsåtgärd, eller en skyddsåtgärd - rådgör med kollegor och chef.

Reflektionsfrågor

  • Varför ska tvångs-och begränsningsåtgärder inte användas?
  • Varför är det viktigt att försöka hitta orsaker till ett utmanade beteende?
  • Varför att det viktigt att utifrån orsaker pröva att anpassa personalens bemötande, arbetssätt och omgivningen istället för att tvinga personen till begränsningar?
  • Varför är det viktigt att den enskilde samtycker vid skyddsåtgärder?

Lyssna på berättelsen om hur det kan upplevas att utsättas för tvång i Demenspodden, Svenskt Demenscentrum. Du kan sluta lyssna vid 10 min.


Referenser

[1] https://kunskapsguiden.se/omraden-och-teman/funktionshinder/utmanande-beteende/om-utmanande-beteende/

[2] https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2017-2-19.pdf

[3] https://www.demenscentrum.se/arbeta-med-demens/ett-kunskapsstod

 

Senast redigerad 230613

Områdesdetaljer

Område: Skydds- och begränsningsåtgärder

Kategori: Prioriterat område

Tidsåtgång: cirka 25 min

Innehåll: Text/ljudfil, podcast och referenser

Utvärdering: >Länk till frågorna